Ders İçerikleri

AT ANATOMİSİ (1. Yarıyıl)


Öğrencilere temel anatomi terminolojisini vermek, atın tüm vücut kısımlarının tanıtılarak, atların doğru kullanımı ve korunması konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Anatomik bilgiler ile atların çalışma performansları, sağlık sorunları, yeteneklerinin doğru değerlendirilebilmesi hedeflenmektedir.

 


AT FİZYOLOJİSİ (1. Yarıyıl)


Organ ve sistemler ile çalışma prensiplerinin öğrencilerce anlamlandırılması amaçlanmaktadır. Derste öğrencinin fizyoloji bilgisini atın tüm yaşamsal faaliyetleriyle ilişkilendirebilmesi hedeflenmektedir.

 

 

ATÇILIĞA GİRİŞ VE TARİHÇE (1. Yarıyıl)

 

At ve atçılığın gelişim süreci, toplumlar üzerine etkileri konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Ders, öğrencilerin atçılık hakkında bilgi sahibi olarak günümüz ve gelecekle ilgili bakış açıları geliştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

 


AT DONATIM VE EKİPMANLARI (1. Yarıyıl)


Atın kullanım alanlarına göre tüm malzemelerin tanıtımı ve kullanım şekillerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Malzemelerin nitelikleri, maliyetleri, ihtiyaca göre malzeme seçimi, malzeme bakımının işletme giderlerindeki yeri ve önemi, malzemelerin at ve binicinin güvenliğindeki yeri konularının kavranması hedeflenmektedir.

 


AT VE AHIR BAKIMI I (1. Yarıyıl)


Başlangıç seviyesi olarak atların ve barınakların bakımı ile ilgili temel prensiplerin teorik ve pratik olarak öğretilmesi amaçlanmıştır Öğrencinin edindiği bu bilgi ve tecrübeyle kısa sürede uyum sağlaması hedeflenmektedir.

 

 

AT VE AHIR BAKIMI II (2. Yarıyıl)


Farklı tesislerde çalışma, iş paylaşımı ve uygulanması gereken temel kurallar, cinsine, yaşına, yapısına ve çalışma durumuna göre atlarda temel bakım prensipleri, sorumluluklar, malzeme bakımı, alanların düzenlenmesi, günlük çalışmalar ve at bakımlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. At ve tesis bakımı konularında mesleki tecrübe ve deneyim kazandırmak hedeflenmektedir.

 

 

AT VE AHIR BAKIMI-III (3. Yarıyıl)


Dersin bu seviyesindeki amacı öğrencinin atları doğru kontrol ederek, sağlıklı ve sağlıksız bir atın ayrımını yapabilmesi, veteriner gelene kadar ön müdahalede bulunabilmesini sağlamaktır. Atlarda fiziksel ve davranışsal kontrol, sorunları tanımlayabilme ve nedenlerini belirleme, önlemler, paraziter hastalıklardan korunma yolları, temel ilk yardım ve pansuman gibi konularda beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

 

AT VE AHIR BAKIMI-IV (4. Yarıyıl)


Dersin bu seviyedeki amacı öğrenciye atların beslenmelerinin, tesisin genel işletme şekillerinin ve acil durum planlarının hazırlanması ve tüm bunların tesis yapısına göre gerçekleştirebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencinin görev yaptığı işletmede var olan tüm süreçleri değerlendirebilme beceresi kazanması hedeflenmektedir.

 


BİNİCİLİK I (1. Yarıyıl)


Antrenör olacak öğrencinin atı hissetmesi ve binici ile at arasındaki uyumun atın performansındaki öneminin kavranması amaçlanmaktadır. Dersin birinci seviyesinde, temel binicilik kavramlarını öğrenip uygulayarak, bir üst düzey için alt yapı oluşturmak hedeflenmektedir.

 


BİNİCİLİK II (2. Yarıyıl)


Derste öğrenciye binicilik hissinin geliştirilmesi, atın ileri gidiciliğini bozmadan atı kontrol etme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders öğrencinin oturuş şekillerini öğrenerek diğer branşlar için alt yapı oluşturması ve atın doğru çalıştırılmasını öğrenerek ihtiyaç duyulan branşa göre at eğitilmesi için gerekli olan hassasiyete sahip olması hedeflemektedir.

 


BİNİCİLİK III (3. Yarıyıl)


Öğrencinin dersin bu seviyesinde binicinin ve atların gerekli donanımlarıyla hazır olmaları için gereklilikleri kavraması, atlarıyla birlikte adeta, süratli ve dörtnal çalışmaları yapabilecek seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Öğrencinin hem kendisinin hem de atın adeta, süratli ve dörtnal çalışmalarındaki mesafeleri öğrenmesi hedeflenmektedir.

 


BİNİCİLİK IV (4. Yarıyıl)


Ders atlarda fiziki kondisyon çalışmaları yapabilme, yarışma kurallarını ve hakemlik hizmetlerini teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirebilme konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Atın binici tarafından hazırlanması, performansının ölçülmesi ve arttırılması için yine binici tarafından gereken çalışma biçimlerini uygulayabilme yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir.

 

 

ATLARDA DAVRANIŞ (1. Yarıyıl)


Atlarda davranış ve çeşitleri ile bu davranışların nedenleri incelenerek eğitmenin atın yönetimini, eğitimini, iş ve yarış performansını nasıl etkileyeceği konularında temel bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin atların vücut dillerini anlayarak, eğitimlerinde ve davranışlarında neden-sonuç ilişkisi kurarak çözüm arama becerisi geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

 


DÜNYADA ATÇILIK UYGULAMALARI (1. Yarıyıl)


Dünyadaki atçılık uygulamalarının gelişim süreçlerini, uygulama biçimlerini ve kurallarını seçilmiş örnekler kullanılarak öğrencilerde bir gelecek vizyonu oluşturmak amaçlanmaktadır. Dünyadaki uygulamaları takip edip, bu uygulamaların yapılabilirliğini inceleyerek hayata geçirebilme ve ülkemiz atçılığında çeşitliliği planlayabilecek personel yetiştirmek hedeflenmektedir.

 


ATLARDA TEMEL EĞİTİM I (1. Yarıyıl)


Bu ders antrenör olacak öğrencilerin başlangıç seviyesinde ortak ve temel konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerin ilk aşamada atlarla iletişim kurma becerilerini geliştirmek, eğitimin sabırlı ve uzun bir süreç olduğunu, bu sürecin bilgili ve tecrübeli uzmanlarca yürütülmesinin zorunluluğunun sebepleri ve atın performansındaki öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

 


ATLARDA TEMEL EĞİTİM II (2. Yarıyıl)


Atta tempo, yumuşaklık, atın potansiyelinin artırılması, doğru yönlendirme, hataların önlenmesi ve giderilmesi konularında öğrencinin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Öğrencinin ihtiyaç duyulan branşa göre atların eğitilmesi ve hazırlanması, tempo, yumuşaklık, istinat, içtepi, ileri gidicilik, doğru tanzim ve topluluk kavramlarının ata doğru bir şekilde uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

 

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1. Yarıyıl)


Dersin amacı öğrencinin eğitim ve iş yaşantısı boyunca aktif olarak kullandığı yada kullanacağı bilgi teknolojilerini tanıma ve meslek yaşantısında başarılı şekilde kullanabilmesini sağlamaktır. Ders. temel bilgi teknolojilerini tanımlamayı, donanım ve sistem araçları, yasa, güvenlik, bilgi ve iletişim yöntemlerinin öğrencilerce kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir.

 


ATATÜRK İLKE. VE İNKILAP TARİHİ I ve II (1. Ve 2. Yarıyıl)


Dersi ‘nin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.

 

 

TÜRK DİLİ I ve II (1 ve 2. Yarıyıl)


Türkçenin doğru kullanımı ve özelikle bürokraside ihtiyaç duyulan temel yazışma tekniklerinin kavranması ve uygulanabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin meslek yaşamların sırasında resmi iletişim kurallarını uygulayabilmeleri, yazılı iletişimin kendileri ve çalıştıkları işletmeler için doğru ve anlaşılır olması konusunda beceri geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 


YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I ve II (1. ve 2. Yarıyıl)


Öğrencilerin Türkçe bilmeyenlerle temel iletişim konularında anlayabilme ve ifade edebilme beceresi kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Öncelikle bilgileri ölçüsünde yabancılarla iletişim kurabilme isteği ve öz güvenine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

 

AT IRKLARI VE DAĞILIM (2. Yarıyıl)


Dersin amacı, at ırklarının geçirdikleri süreçler ve dünyadaki yayılışlarını, seçilmiş örneklerle anlatmak ve kavratmaktır. Derste dünyadaki at ırklarının genel özelliklerinin, tarihçesinin, sınıflamalarının ve cinslerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

 


AT BESLENMESİ (2. Yarıyıl)


Atın yaşına, cinsine, yaptığı işe uygun olarak sağlıklı beslenme niteliklerinin belirlenebilmesini amaçlanmaktadır.. At için rasyon hazırlığının öğrenci tarafından öğrenilmesi ve hem atın sağlığı hem de işletme maliyetlerini etkileyecek olan beslenme programının uygun şekilde yapılmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 


NALBANTLIK VE NAL KULLANIM TEKNİĞİ I (2. Yarıyıl)


Ayak ve tırnağın yapısı ile tırnağa uygulanacak işlemler, kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanım becerisi kazanımı amaçlanmaktadır. Öğrenciler antrenörlük eğitiminin yanında nalbantlık ve nal kullanım tekniği ile ilgili bilgi ve tecrübe kazanarak mesleki hayatlarında karşılaşacakları at ayak sorunlarına karşı doğru müdahale ve kontrol yapabilme becerisi elde etmeleri hedeflenmektedir.

 

 

NALBANTLIK VE NAL KULLANIM TEKNİĞİ II (3. Yarıyıl)


Bu derste ayak sorunları olan atlarda, uygun nalın seçimi, önleyici tedbirler ve bunları uygulayabilmeleri sorunları çözmek konularında beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencinin mesleki alanda sıklıkla görebileceği tırnak rahatsızlıklarını çözebilecek ve nal yapım ve uygulanmasında fikir ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.

 

 

HARACILIK VE MERACILIK (2. Yarıyıl)


At üretimi, bakımı ve yetiştiriciliğinde haralar ve buraların ekonomik kullanımda meraların önemi konularında öğrencilerin bilgi ve tecrübe edinmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin çayır, mera ve yaylaların çeşitleri, önemi, nerelere ve nasıl kurulacağı, haracılıkta verim arttırma ve tesislerin ekonomik çalışmalarını sağlamaları konularında bilgi sahibi olmaları hedeflemektedir.

 


ATÇILIK MESLEK SAĞLIĞI ve HİJYEN (2. Yarıyıl)


Personelin hem kendisi hem de atları için sağlık sorunu yaratacak etmenleri tanıma, önleme, dezenfeksiyon ve tesis temizliği için bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Tesislerde etkili olabilecek hastalık riskleri ve bunların kısa ve uzun vadede mali ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.

 


TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2. Yarıyıl)


Dersin amacı bilgisayarı ve parçalarını tanıyarak, bilgisayarın işleyişini kavrayabilme, kullanılacak temel programları teorik-uygulamalı olarak öğrenme ve kullanma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciye meslek yaşamında çalıştığı işletmede bilgi ve teknolojiyi kullanarak faaliyetleri düzenleme, iletişim, verimlilik, kazanç ve harcama takibi gibi konularda ihtiyacı karşılayabilmesi hedeflenmektedir.

 


ATÇILIK İŞLETME EKONOMİSİ (3. Yarıyıl)


Öğrencilerin atçılık sektörü için girişimcilik bilgileri, işletme kurma aşamaları, işletmelerin genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak işletmecilik ve ekonomi bilgisinin, atçılık işletmeleri açısından uygulanabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.İşletmecilik bilgisive işletme ekonomisi ile ilgili kavramların atçılık alanı dikkate alınarak öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 


AT YARIŞ PİSTLERİ VE YÖNETİCİLİĞİ (3. Yarıyıl)


Ülkemizdeki yarış pistleri ve çeşitleri ile bunların bakımlarını ve at yarışları hakkında kanun ve yönetmelikleri bilerek mesleki yaşamlarını ve çalıştıkları işletmeleri sahada doğru yönlendirmeleri amaçlanmaktadır.

 


AT MİKROBİYOLOJİSİ (3. Yarıyıl)


Mikrobiyal yaşam formlarını tanıyarak, mikroorganizmaların gelişme koşulları ile mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması gibi konularda öğrenciye bilgi kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrenci, mikrobiyolojik örnek alma, kültür yapma teknikleri, sterilizasyon yöntemlerini uygulayabilmeyi, mikroorganizma ekimi ve üretimini ve inceleme yöntemlerini uygulayabilir hale gelmeleri hedeflenmiştir.

 

AT AYAK HASTALIKLARI (3. Yarıyıl)


Düzgün bir at tırnağının yapısı, bozuk tırnak şekilleri ve ayak hastalıklarında öğrencinin bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrenci mesleki yaşamında bu sorunlarla karşılaşmamak için ne gibi önlemler alması gerektiği ve eğer bu tür sorunlarla karşılaştığında atın sağlığı için dikkat etmesi gereken kuralları uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

 

 

AT ANTRENÖRLÜĞÜ I (3. Yarıyıl)


Atların fizyolojik değişimleri, yaşı ve cinsiyeti gibi konular göz önünde tutarak onlara değişik çalışma tiplerinin öğretilmesi, bir program dâhilinde istenilecek işe uygun çalışma programı hazırlanma ve uygulanması için öğrencinin temel prensipleri edinmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, atın doğru ve ihtiyaca göre çalıştırılmasını sağlayarak olası problemlerin önüne geçebilecek, bunun yanı sıra öğrencinin karşılaşılacak olası sorunlarla baş edebilecek beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

 

 

AT ANTRENÖRLÜĞÜ II (4. Yarıyıl)


Öğrenci atın vücut yapısını güçlendirmek, kondisyon kazandırma için gerekli hareket sıraları oluşturma ve bunları uygulayabilme, çalışma esnasında solunum ve dolaşım sistemlerindeki değişikliklerin kontrolü, atın yarışma öncesi ve sonrası için hazırlanması ve attan istenilen performansın oluşturulması konusunda öğrencinin sahip olduğu temel bilgileri uygulaması amaçlanmaktadır. Derste öğrencinin attan istenilen işe göre program hazırlaması ve bu programı yürütmesi gerektiğinde de iyileştirmesi konusunda beceri sahibi olması hedeflenmektedir.

 


KİŞİSEL GELİŞİM VE DAVRANIŞ (3. Yarıyıl)


Ders öğrencinin bireysel gelişiminde kendini ve çevresini doğru değerlendirerek çalıştığı kurumda kendini doğru ifade edebilecek seviyeye gelmesini amaçlamaktadır. Öğrencinin mezuniyet sonrası iş yaşamına daha kısa süre içinde uyum sağlayabilmesi, becerilerini doğru değerlendirerek kendine güvenmesi ve daha verimli bir çalışma seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

 


AT KAZALARINDA İLK YARDIM (4. Yarıyıl)


Ders veteriner hekim ulaşıncaya kadar acil müdahale anındaki işlemleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve veteriner hekimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu derste edindikleri bilgiler yoluyla atlarda görülen yara, kanama ve kırık gibi problemlerin daha büyük sorunlara dönüşmeden veteriner hekim gelene kadar gerekli tedbirleri hızla ve en doğru şekilde alabilme becerisi kazanmalarını hedeflemektedir.

 

 

YARIŞ ATI VE YETİŞTİRİCİLİK MEVZUATI (4. Yarıyıl)


Dersin amacı ülkemizde at yarışları otoritesi ve at yarışları hakkında kanun, tüzük yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır. Ülkemizde at yarışları otoritesi ve mevzuatını bilerek, sorumluluklarında olan yarış atlarının sahiplerini ve personelini uygun yönlendirebilmeleri hedeflemektedir.

 


GENEL MUHASEBE (4. Yarıyıl)


Derste öğrencinin istihdam alanı içinde işletmenin ihtiyaç duyacağı temel maliyet, bütçe ve işletme mali yönetimi temel kavramlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciye çalıştığı tesisin girdilerini ve çıktılarını tutabilme, kontrol etme ve işletmenin gelecek mali planını oluşturabilme becerisi kazandırmayı hedeflenmektedir.

 


AT İŞLETME HUKUKU (4. Yarıyıl)


Temel hukuk bilgisi ile sektörle ilgili mevzuat ve hukuki süreçlerin tanıtımı yapılarak, atçılık sektörünün kendisinden kaynaklanabilecek yasal risklerin asgariye indirilmesi, kişinin sektör içerisindeki, işletmelerde ve at karşısındaki pozisyonu ve statüsünün yasal gereklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere atçılık sektörü çalışanlarının çalışma şartlarına göre belirlenmiş hukuki gereklerini yerine getirmek suretiyle
faaliyet yürütmelerinin zorunluluğunun öğretilmesi dersin hedefidir.

 


TOHUMLAMA VE GEBELİK (4. Yarıyıl)


Dersin amacı atçılık sektörünün önemli bir kısmı olan tay üretiminde aşım ve sonrasındaki gebelik aşamaları konularında öğrencinin temel kavramlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Tay üretimi ve bu aşamadaki hassasiyetleri bilerek verimli ve ekonomik üretim yapabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

 


TOPLUMSAL DUYARLILIK (4. Yarıyıl)


Öğrenci kendi meslek sahası başta olmak üzere içinde bulunduğu toplumun hassasiyetlerini, oluşan sorunları ve çözüm seçeneklerini doğru değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin karşılaştığı toplumsal sorunları doğru algılama ve çözüm için gönüllü olma, eksik giderme, yararlılık gibi konularda kendilerinde iş yapma isteği oluşturmak hedeflenmektedir.

 


TESİS TASARIM VE YÖNETİMİ (4. Yarıyıl)


Atçılık tesislerinin yerleşim düzeninin hazırlanması, kurulumu, verimlilik ve işletme maliyetlerininin en uygun şekilde planlanabilmesi için öğrencilerin ihtiyaç duyacacağı temel bilgiler verilerek mezunların sektörün tesis tasarlama ve yönetimi konularında ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmaktadır.

 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım