TR | EN
Yönerge

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

MAHMUDİYE HİPPOTERAPİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLERE UYGULANAN AT YARDIMLI MÜDAHALELER 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

                        1. BÖLÜM  -  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR  

 Amaç

            Madde- 1(1) Bu Yönerge:

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde uygulama alanı bulunan Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ülkemizde çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıpları bulunan veya psikolojik rahatsızlığı olan ya da kişisel nedenlerle atların iyileştirici yönünden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi bireyleri at üzerinde ya da yerde, tedavi ya da sadece atlarla kaliteli zaman geçirme sürecini planlamak, sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak aktiviteler arasında atlı faaliyetlerin yer alabilmesi için uygun şartları sağlamak, güvenli olarak etkinlik yapmak ve ihtiyaç duydukları konularda etkili süreçleri planlayabilmek, merkezde görev alanpersonel ile etkinliklerde yer alacak atların güvenli olarak faaliyet yapabilmelerini sağlamak ve merkezin uygulamalarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Madde-2 (1)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi olan bireylerin At Yardımlı Müdahale taleplerini karşılamak, bu tür bireylerin at üzerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerçekleştirilecek uygulamaların doğru, güvenli ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli usul, esas ve yöntemleri kapsar.

a)At yardımlı müdahalelerde, birlikte çalışmak durumunda kalacak, Sağlık lisansiyerleri; olan, fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları,  taşıyacakları nitelikleri ve sorumluluklarını tanımlar, görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin, yetkinlik belgesini ve belge kullanımının devamlılığının kurallarını içerir.

b)At yardımlı müdahalelerdekullanılacak terapi atının özelliklerini ve refah koşullarını belirler, bu uygulamalarda kullanılacak atın uygunluğunun belgelenmesinin esaslarını ve belge kullanımının devamlılığının kurallarını içerir.

c)At yardımlı müdahalelerde, kullanılacak tesisin sahip olması gereken azamiözellikleri ve bu anlamda yeterliliğinin esaslarını içerir.

Dayanak

Madde-4 (1) Bu yönerge, Bu yönerge, 15 Ocak 2017 tarihli 29949 sayılı resmi gazetede yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanak almaktadır.

Tanımlar 

            Madde-4 (1) Bu Talimatta geçen;

a)ESOGÜ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini

b)Rektörlük: ESOGÜ rektörlüğünü

c)Müdürlük: ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü

ç)ESOGÜ MAMYO: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunu

d)Federasyon: Türkiye Binicilik Federasyonu

e)Engelli Birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıplarından bir ya da birden fazlasını taşıyan veya psikolojik rahatsızlığı olan bireyleri,

f)İhtiyaç sahibi birey: Kişisel nedenlerle atların iyi edici yönünden faydalanmak isteyen bireyleri

g)At Yardımlı Müdahaleler: Engelli ve/veya İhtiyaç sahibi bireylere atlarla uygulanan tedavi, terapi, sportif, sosyal, eğlence ve kültürel amaçlı etkinliklerin tümü,

ğ)Atlı Terapi Uygulaması: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin, atların bulunduğu bir ortamda, atın yanında, atın üzerinde veya yerde kaliteli ve güvenli zaman geçirme genel sürecini ifade eder. Kalite, sürecin içinde yer alacak olan her unsurun tanımlanmış ve belirlenmiş standartlarda olmasını ifade eder.

h)At Yardımlı Müdahaleler Eğitimi: At yardımlı müdahale çeşitleri, özellikleri, uygulama biçimleri, uygulandığı tesis özellikleri, bu alanda görev alan uzman ve personelin çalışma usulleri,  görev tanımları, kullanılan atların özellikleri, bu müdahalelerden yararlanmak isteyen engelli ve/veya ihtiyaç sahipleri ile ilgili genel bilgileri kapsayan eğitimi ifade eder. Eğitim, herkese açıktır.

ı)At Yardımlı Müdahaleler Eğitimi Katılım Belgesi: Eğitim İçeriği At Destekli Müdahaleler Eğitimi olan, Federasyon tarafından onaylanan yurt içi ya da yurt dışından uzmanlarınca veya üniversite ve yüksekokulların ilgili bölüm ya da programları tarafınca verilen, onaylı uzmanın/kurum/kuruluş yetkilisinin ve federasyonun başkanının imzası bulunan, en az 35 saatlik kursa katılarak alınan belge,

i)Atlı Terapi Binicilik Antrenörü: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin, atların bulunduğu bir ortamda, atın yanında, atın üzerinde veya yerde kaliteli ve güvenli zaman geçirme sürecini planlayan, uygulayan, binicilik sporu ve eğitmenliği alt yapısına sahip, doğal atçılık yöntemlerini ve at karakterlerini bilen,  terapi atı yetiştirme ve kullanmaya yetkin, değişik hastalık tanımlarını ve etkilerini bilen, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerle çalışma pratiğine sahip kişidir. Engelli ve/veya ihtiyaç sahibinin at yardımlı müdahaleler sırasında, zaman, mekan, donanım, at ve atçılık alanındaki teknik detaylarla ilgili tüm değişkenleri göz önüne alan kişidir. Gerçekleştirilecek faaliyet hippoterapi ve/veya at destekli terapiler ile ilgili olduğunda, uygulamanın Sağlık lisansiyerleri ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan uzmanlarınca planlanan seviyeye ulaşmasından at, tesis, donanım, ve atçılık alanındaki diğer teknik detaylardan yükümlü olan kişidir.

j)Atlı Terapi Bincilik Antrenörü Sertifikası: Federasyonun vizeli antrenörleri, Atçılık Meslek Yüksekokul Mezunları ve/veya dengi antrenörlük belgelerine sahip, 18 yaşından büyük kişilerin, Atlı Terapi Binicilik Antrenörü olabilmek için, federasyonca  ya da yetkilendirilmiş kurumlarda açılan eğitimleri tamamlayan ve şartlarını yerine getiren kişilere verilen sertifikadır.

k)Hippoterapi: Nöromüskuler disfonksiyonu olan hastalarda fonksiyonel limitasyonların, yetersizliklerin ve bozulmaların tedavisinde fizyoterapistler; algı yetersizlikleri, iletişim sorunları, travma sonrası stres bozukluklarının iyileştirilmesinde psikologlar; iş uğraşı terapistleri ve konuşma terapistleri tarafından atın hareketlerinin, davranışlarının ve atlı faaliyetlerin bir tedavi stratejisi olarak kullanılmasını tanımlar.

l)HippoterapiUygulayıcısı: Sağlık lisansiyerlerinin (fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapistleri)  hippoterapi uygulamaları içerisinde kullanılan atın hareketi ve davranışını bilen, uzman olduğu alanda at üzerindeki veya atın kullanıldığı alanda tedaviyi planlayan ve engelli bir bireyin at ile beraberliğindeki sorumluluğunu alabilen,  engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin, uygulayıcı personelin ve atın can güvenliğinin temini konusunda ihtiyaç duyulan standart, yetkinlik düzeyinin sağlanması için atçılık alanındaki temel eğitimler sonucunda yeterlilik belgesi olan hippoterapi uygulayıcısı sertifikası sahibi, kişilerdir.

m)Hippoterapi Uygulama Sertifikası: Federasyon tarafından tesis ve atların standartları kabul edilmiş eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen kurs ve benzeri programlarda yürütülen eğitimler sonucunda Sağlık lisansiyeri olan uzmanlara verilen belgedir.

n) Tesis:  Gerçek, kamu veya tüzel kişiler tarafından engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere hippoterapi, atlı terapi, at destekli her türlü faaliyet ve binicilik sporu yaptırmak amacı ile kurulan, uygunluğu Federasyon tarafından onaylanmış tesislerdir, Burada, EOGU MAMYO At Bakım ve Binicilik Uygulama Tesisi.

 

o)Tesis Yeterlilik Belgesi: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere at yardımlı müdahale yapılacak, binicilik tesisleri açmak ve işletmek amacıyla ilgili yasalar çerçevesinde başvuran ve federasyon mevzuatındaki tesis için engelli birey, at ve çalışan personelin güvenliği ve uygulanan çalışmanın gerektirdiği özellikleri ile ilgili gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş gerçek, kamu veya tüzel kişilere federasyonca verilen belgedir.

ö)Terapi Atı: Federasyon tarafından Ek-1’de belirtilen ve federasyonca yetkilendirilmiş uzman veya üniversitelerce, engelli birey ve personelin, planlanan çalışmayı güvenli bir şekilde başarıyla gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak atın uygunluğu ile ilgili Terapi Atı testinden başarıyla geçen federasyonca sertifikalandırılmış at veya ponyleri,

p)Terapi Atı Testi: Federasyon tarafından Ek-1’de belirtilen özellikleri taşıyan terapi atına federasyonca yetkilendirilmiş uzman veya üniversitelerce uygulanan, Terapi Atı sertifikalandırılması için yapılan her yıl yenilenen duyarsızlık testi,

r)Terapi Atı Karnesi: Terapi atı testinden ve veteriner kontrolünden geçmiş, aşıları yapılmış, ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan At yardımlı Müdahalelerde kullanılan atlara Federasyon tarafından her yılda bir onaylanarak verilen belgeyi,

s)Çekici: Terapi atının bakımı ve donatılmasından sorumlu olan, atı uygulamalara hazırlayan,   iniş, biniş ve seans sırasında atın kontrolunu sağlayan, seans sırasında atın tam istenen hareket(ler)i ile ilgili hippoterapi uygulayıcısı ve/veya atlı terapi binicilik antrenörü tarafından yönlendirilen, At Yardımlı Müdahaleler Eğitimi Katılım Belgesi sahibi kişiyi,

ş)Yan Yürüyücü: Atı hazırlayan, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin hazırlanmasına yardım eden, kullanılacak tüm materyalleri uygulama için hazırlayan, ata biniş ve inişlerde, hippoterapi uygulayıcısının ve/veya atlı terapi binicilik antrenörünün yönlendirmesi ile engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin atın üzerindeki pozisyonunun korunmasını, hastanın güvenliğini sağlayan, at yardımlı müdahaleler eğitimi katılım belgesi sahibi kişiyi,

t)Eğitim ve Sertifika Programı: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan at yardımlı müdahalelerde hippoterapi uygulayıcısı, atlı terapi binicilik antrenörü, çekici, yan yürüyücü, gibi Engelli ve / veya ihitayç sahibi bireyler için yapılan, at kullanılarak gerçekleşen faaliyetlerde görev yapan kişilerin eğitimi kapsamındaki her türlü sertifika, kurs, seminer,  staj ve sair eğitim programlarını, 

u)Muvafakatname: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin at binebilmesi ya da atlı faaliyetlere katılabilmesi için yasal velisinin imzaladığı belge ( Ek-2)

ü)At Binebilir Raporu: Doktorlar tarafından engelli bireyin ata binmesinde bir mahsur olmadığını belirten, üzerinde uzmanın açık kimliği, sahip olduğu sertifika adı ve numarasının yazılı olduğu açıklamalı rapor yada onaylı belge,

v)Doğal Atçılık Yöntemleri:  Günümüzde at eğitiminde temel alınan öğrenme teorisi gereği, atın doğduğu andan itibaren uygulanan, at ile insan arasında kurulması zorunlu olan güven ilişkisini oluşturacak doğru beden dili ve uygun uyaranlar kullanılarak gerçekleştirilen atın refahı ve binicinin güvenliğini esas alan at insan ilişkisini,

y)Yönetmelik: ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan At Yardımlı Müdahaleler Yönetmeliğini ifade eder

z)Çalışma Seansı: İçinde uzun molalar verilmeyen at ve binicinin uzmanlar ve görevliler denetiminde gerçekleşecek çalışma süresidir.

aa)Padok: Çevresi çitlerle çevrili, atların serbest olarak gezinebildikleri çayır ya da kumlu zemine sahip alanları,

ab)Manej: Etrafı çitlerle çevrili, üstü kapalı veya açık ve zemini atın sağlıklı yürüyüş şekillerine elverişli, at ve binicilerin çalışma alanı

ac)Katılımcı Bilgi Formu: At Yardımlı Müdahalelerden yararlanacak olan Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin kişisel bilgileri, sağlık durumu, bireye ait iletişim ve adres bilgileri, yasal velilerine, doktorlarına ait iletişim bilgilerinin yer aldığı, başvuru sahibi yada yasal velisi tarafından doldurulan, verilen bilgilerin doğruluğunun taraflarınca onaylandığı form.

ad)Katılımcı: At Yardımlı Müdahalelerden yararlanacak olan Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi birey

2. BÖLÜM  -  ESAS HÜKÜMLER

Uygulama

Madde-5 (1)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanacak olan At Yardımlı Müdahaleler,  uygulamaya uygun olarak, sertifika/belge sahibi personel (Hippoterapi uygulayıcısı, Atlı Terapi Binicilik Antrenörü, Yan Yürüyücü ve Çekici) tarafından gerçekleştirilir. Personelin yetkinlikleri, uygulama yapılan tesis yeterlilik belgesi, kullanılacak olan atların uygunluk testi, federasyonca onaylanır.

(2) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanacak At Yardımlı Müdahalenin gerçekleşeceği çalışma senası, içerisinde at ve binici için uzun molalar verilmeyen eğitim süresidir. Her atlı çalışma seansı atın 3 boyutlu hareketinin bireye faydalı olabilmesi için, en az 20, en fazla 30 dak. olmalıdır. Her seans arası kullanılan at en az 1 saat at dinlenmeli ve bir at bir günde 4 seanstan fazla kullanılmamalıdır. Her atın çalıştığı saatler ve bu esnada yaptığı çalışmaların içeriği, atlı terapi binicilik antrenörü tarafından yazılı olarak kaydedilir.

(3)Hippoterapi uygulayıcısı, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahaleler içinde yer alan tedavi ya da iyileştirme süreçlerini planlar ve uygular. Tedavi ile ilgili süreç sadece hippoterapi uygulayıcıları tarafından yürütülür. Çalışma seansı içinde engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyler ile ilgili gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve gözlemler hippoterapi uygulayıcısı tarafından yazılı olarak kaydedilir. Bu çalışmalar sırasında Hippoterapi uygulayıcısı nın hem at hem engelli ve/veya ihtiyaç sahibi birey ile yalnız çalışması, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin, hippoterapi uygulayıcısı olarak kendisinin ve atın güvenliğini riske sokabilir. Bu nedenle,  çalışmalar sırasında Atlı Terapi Binicilik Antrenörü, yan yürüyücü ve çekici, hippoterapi uygulayıcısına yardım eder. Hippoterapi uygulayıcısı aynı zamanda federasyonca onaylı ya da üniversitelerin atçılık antrenörlüğü ön lisans programı mezunlarına verilen at antrenörlüğü belgesi sahibiyse Atlı Terapi Binicilik Antrenörüne gereksinim duymayabilir.

(4)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahaleler içinde atlarla yapılacak sportif, sosyal, kültürel ve eğlenceli faaliyetler, Atlı Terapi Binicilik Antrenörü tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. Faaliyetin özelliğine göre çekici, yan yürüyücü ile birlikte çalışılmasına Atlı Terapi Bincilik Antrenörü karar verir.

(5) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyler, kendileri ya da yasal velilerinin başvurusuyla Atlı Terapi ve Rehabilitasyon merkezinde, tedavi ya da iyileştirme süreçlerine veya atlarla sportif, sosyal, kültürel ve eğlenceli faaliyetlere katılımları ile ilgili yaptıkları başvuru içinde doktorları tarafından at binebilir raporu yer almalıdır.  Yapılan başvuruya uygun olarak belirlenen faaliyet süreci, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin kendisi ya da yasal velisinin okuyarak yürütülecek çalışmalardaki kural ve riskleri kabul ettiklerini belirten muvafakat nameyi imzalayarak onaylamalarını takiben başlar.

(6) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahaleler içinde, tedavi ya da iyileştirme süreçlerine veya atlarla sportif, sosyal, kültürel ve eğlenceli faaliyetlere katılımları için, her katılımcıya bir dosya açılır. Dosyada doktor raporu, mavaffakatname, katılımcı bilgi formu ve uygulanacak çalışma programı yer alır.

(7)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahaleler içinde kendisi için Hipoterapi uzmanları ve/veya Atlı Terapi Binicilik Antrenörü tarafından bir çalışma programı düzenlenir. Program gün ve çalışma seanslarının saatleri belirtilerek hazırlanır.

(8) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahaleler için her katılımcıya uzmanlarınca hazırlanan çalışma programında katılımcı tarafından ödenecek seans ücreti her yıl ………………………………………….Döner Sermaye Saymanlığının teklifi ve ESOGÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilir.

At Yardımlı Müdahalelerde Yer Alacak Personel

            Madde-6(1) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan at yardımlı müdahaleler sırasında görev alacak kişilerin (hippoterapi uygulayıcısı, atlı terapi binicilik antrenörü, at yardımlı müdahalelerde çekici ve yan tutucu), Federasyonca ve/veya federasyon tarafından uygunluğu kabul edilen eğitim merkezlerince verilen belgeye/sertifikaya (At Yardımlı Müdahaleler Eğitimi Katılım Belgesi, Atlı Terapi Binicilik Antrenörü Sertifikası, Hippoterapi Uygulama Sertifikası) sahip olması şarttır.

(2)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan at yardımlı müdahaleleri çin düzenlenen Eğitim Programları,   federasyonun denetimine tabi ve federasyonca ilan edilen ve/veya edilecek olan şartlara uygun olmak kaydıyla ulusal kurumlar ve federasyonca tanınan ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından yurtiçinde gerçekleştirilir. Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan At Yardımlı Müdahalelerde çalışacak personelin sahip oldukları katılım belge ve sertifikaları ve kullanılan atların sertifikalarının vizeleri her yıl,  at yardımlı müdahalelerde bulunacak çalışanların güncellemelerinin vizeleri ise iki yılda bir federasyonunun onayına sunulur. Güncellemeler Federasyonca ve/veya federasyon tarafından uygunluğu kabul edilen eğitim merkezlerince belirlenen Eğitim ve Sertifika Programı dahilinde düzenlenir.

(3) Tesiste görev yapan tüm personel katılımcı, personel ve atları ilgilendiren bir acil durum karşısında EK-4’te belirtilen Acil Durum Çalışma Planını uygularlar. Tüm personel her ayın ilk haftası Acil Durum Çalışma Planı ile ilgili bir tatbikat yapmak zorundadırlar. Tatbikatın organizasyonu, merkez müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Tatbikata katılanlar ve tatbikat içeriği müdürlük tarafından görevlendirilen bir personel tarafından kaydedilir, arşivlenir.

Terapi Atlarının Özellikleri, Seçimi ve Bakımı

            Madde 7- (1) At seçimi, tesisin kendine özgü ihtiyaçları ile belirlenir. Atın yaşı, sağlığı,  sağlık geçmişi, atın davranışsal geçmişi ve mizacı, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere uygulanan at yardımlı müdahale ve her türlü binicilik faaliyetinin güvenliğini sağlamak açısından önemli olup, bu faaliyetlerde kullanılan Terapi Atları, federasyon tarafından onaylanarak verilen at karnesine sahip olmalıdır.

(2) Onaylanmış at karnesine sahip terapi atlarının taşıması gereken özellikleri Ek-1’de belirtilmiştir.

            (3) Terapi atının refahı, eğitim ve kondisyon programını etkili şekilde uygulama becerisine sahip deneyimli personel (Atlı Terapi Antrenörü, Çekici ve Yan Yürüyücü) tarafından düzenli olarak çalıştırılmasına bağlıdır. Terapi atlarının eğitiminin ve sağlığının sürdürülebilirliği Atlı Terapi Antrenörünün sorumluluğundadır. Özel korkuları, hassasiyetleri ve kötü huyları olan atların bu problemlerinin çözülmesi ve problem devam ediyorsa kullanılmaması gereklidir.

            (4) Topallık, sırt ağrısı ve cidago yarası gibi sağlık problemleri atın performansını ve mizacını etkiler. Sağlam olmayan bir at problem çözülene dek programdan çıkartılır.

            (5) Atların tırnakları her gün düzenli olarak kontrol edilmeli, en az 45 günde bir tırnağın düzeltilmesi ve/veya nallanması da dahil olmak üzere uygun tırnak bakımı yapılmalıdır. Atlar düzenli bir şekilde Atlı terapi binicilik antrenörü tarafından genel sağlık durumu kontrol edilmeli, veteriner hekimlerce aşılanmalı ve parazit ilacı uygulanmalıdır. Dişler kontrol edilmeli ve uzmanlar tarafından gereken şekilde törpülenmelidir. Bunların kaydı tutulmalı ve istendiğinde federasyon yetkilisine gösterilebilmelidir.

            (6) Her bir at için, atların gereken günlük oranda beslenmesini sağlayan yazılı beslenme tabloları tutulmalıdır. Beslenme tabloları tesis içinde atların bakımlarının yapıldığı alanda kolayca görülebilen bir yere asılmalı ya da kolayca erişilebilmelidir.

            (7) Atlar mutlaka her gün hem fiziki hem psikolojik sağlıklarını koruyabilme açısından tek yahut sürü olarak padoğa çıkmalıdır.

            (8) Atlara taşıyabileceğinden daha ağır biniciler bindirilmemelidir. Yan yürüyücülerin risk anında müdahale edebileceği ağırlıkta biniciler ile atlı terapi ve bincilik çalışmaları yapılmalıdır.

Tesislerin Yeterlilikleri

            Madde 8-(1)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere yönelik atlı faaliyetlerinin yapılacağı tesis ve tesis içinde yer alan kısımlarEK-3’te tanımlanan niteliklere uygun olmalı ve Federasyonca denetlenerek Tesis yeterlilik belgesi ile belgelendirilmelidir. Engelli ve/veya İhtiyaç Sahiplerine yönelik At Yardımlı Müdahaleler, Tesis Yeterlilik belgesi bulunmayan tesislerde gerçekleştirilemez,

            Denetimler

Madde 9-(1)At Yardımlı Müdahalelerde bulunan tesis, terapi atları ve uygulamada görev yapan tüm personel, merkez yönetimince yetkilendirilmiş uzman kişi, kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

3. BÖLÜM- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 10- (1) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin ESOGÜ Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezinden uygun şartlarda yararlanabilmeleri için, her yıl ESOGÜ Mahmudiye …………………………………..Döner Sermaye Saymanlığınca tespit edilen ve ESOGÜ Rektörlüğü Yönetim kurulunun onayına sunulan seans bedelleri ilan edilir. Katılımcıların ödemeleri makbuz karşılığında gerçekleşir.

4. BÖLÜM  -  SON HÜKÜMLER

Yönetmelik Yer Almayan Konular

            Madde 11- (1)Bu Yönetmelik hüküm bulunmayan hususlarda ESOGÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu karar verir.

Yürürlük

            Madde 12 - (1)Bu Yönetmelik, ESOGÜ Rektörlüğü Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

            Madde 13 - (1)Bu Yönetmelik, hükümleri ESOGÜ Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 1

 TERAPİ ATININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER.

a) Veteriner Hekim tarafından takip edilerek onaylanan, sağlıklı olduğu belgelenmiş atlardır. Atlı terapide ihtiyaç duyulan atın 3 boyutlu hareketinin gerçekleşebilmesi açısından atın ayaklarında, bacaklarında, sırt ve omuzlarında sakatlığı olmamalıdır.

b) Tımar edilirken, eyerlenirken, rampadan biniş ve inişler esnasında, egzersizler sırasında ve duruşta yapılan faaliyetler esnasında sakin kalabilmelidir. Tekerlekli sandalye ya da engelli bireylerin kullandığı yardımcı ekipmanlardan ürkmemeli, seanslarda kullanılan oyuncaklara tepki göstermemelidir. Diğer atların yanında da sakin durabilmelidir. Yüksek sesler, gürültüler, rüzgar ve ani hareketler gibi dış etkenlere tepki vermemeli hoşgörülü olmalıdır.

c) Hareketleri ritmik, adımları 4 zamanlı (adeta) yürüyüşüne uygun olmalıdır.

ç) Yeni şeyler öğrenmeye hevesli olmalı, yeni durumlara kolay adapte olmalıdır.

d) Tekme atma, ısırma ve benzeri kötü huyları olmamalıdır.

e) Yedekte yürümeye, lonjda çalışmaya, uzun dizginle yerden yönetilmeye, voltij pozisyonlarına eğitimli olmalıdır.

f) Aygır atlar güvenlik açısından kullanılmamalı iğdiş edilmelidir.

g) Tüm terapi atları federasyon ve /veya federasyonca görevlendirilen kişi/kurumlarca “Terapi Atı Testinden” geçirilerek sertifikalandırılmış olmalıdır.

 

 

 

EK –2

MUVAFAKATNAME                                                                                                         ……/……./……

 

Altta imzası bulunan kişi, atlarla yapılan aktivitelerin tüm risklerinin bilincinde olduğunu, ayrıca atın büyüklüğünü, kuvvetini, ağırlığını, hassas ve ürkek bir hayvan olmasından kaynaklanabilecek ani hareketlerde bulunabileceğini anladığını ve kabul ettiğini, kendisine / velisi/ sorumlu yakınına atlarla ilgili genel bilgi verildiği beyan eder. Atlarla yapılan faaliyetlerin risk taşımasından dolayı, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yetki belgesine sahip, sertifikalı at, eğitmen ve tesislerde yapılan engellilere yönelik binicilik faaliyetlerinde oluşabilecek bir yaralanma ya da ölümünden dolayı üçüncü şahıslara dava açmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

Altta imzası bulunan kişi bilmelidir ki her an ................................................personelinden güvenlikleri ile ilgili bilgi ve destek isteyebilirler, ancak aynı zamanda “her an gözetim altında olmayacakları gerçeğinin de” farkında olmalı ve kişisel güvenlikleri konusunda daima dikkatli bulunmalıdırlar.

 

Ad Soyad (kendisi yada yasal temsilcisi):…………………………………..

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………

 

Telefon:…………………………………

 

İmza:.............................................................

 

Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder, tarafımca eksik/yanlış bilgi verilmesi halinde oluşabilecek her türlü; maddi, manevi ve sağlık problemlerinde sorumlu olacağımı ve ilgili tesis ve/veya eğitmenden her hangi bir talepte bulunmayacağımı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ek - 3

 Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere yönelik binicilik faaliyetlerinin yapılacağı tesislerin taşıması gereken özellikler.

a) Tesis yönetimi asgari güvenlik tedbirlerini almak ve acil durum prosedürlerinin personele dağıtılmasını ve tüm tesiste uygulanmasını sağlamak zorundadır (ek 5 tavsiye edilen acil durum planı).

b)Tesis içinde çalışan tüm personelin yaptıkları iş doğrultusunda bu işin kurslarını görmüş belgeli ve sertifikalı personel olması zorunludur. Bu sertifikaların güncellenmesi şarttır.

c)Tüm personelin ilk yardım kursu görmüş olup, tesiste ilk yardım malzemesi bulundurulması zorunludur.

ç)Tesis yönetimi tesisten yararlan engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere ait, güncel sağlık raporları, veli ve okulundan alınan gerekli izin kağıtları,  engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyin durumunu belirten dosyaları ve değerlendirme raporlarını temin etmeli ve tesiste bulundurulmalıdır.

d)Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin, at yardımlı müdahalelere katılımları için öncelikle uzman doktorlar tarafından her bir katılımcı için ayrı ayrı onaylı güncel sağlık raporu, ve bu rapora göre yine doktor tarafından verilen ata binebilir onayını gösteren belge/rapor tesiste bulundurulmak zorundadır. Down Sendromlu hastaların at yardımlı müdahalelerden yararlanabilmesi için Atlantoaksiyalİnstabilite olmadığını belirtilen doktor onaylı rapor zorunludur.

e)Tesiste terapide kullanılan atların sertifikalı terapi atı olmaları için karakter ve fiziki durumlarının uygunluğu, yaşam koşullarının elverişliliği ve günlük psikolojik ve fiziki eğitimlerinin atlı terapi binicilik antrenörlerince konuya uygun şekilde yapılıyor olması zorunludur.

f)Terapi atlarının koşum takımlarının, ata ve yapılacak at yardımlı müdahalelere uygunluğu güvenlik için zorunludur. Söz konusu malzemeler tesis içinde korunaklı, ayrı bir alanda tutulmalı, temizliği, bakımları her gün düzenli olarak yapılmalıdır. Malzemelerin bakımları Atlı Terapi Binicilik Antrenörünün sorumluluğundadır.

g) At Yardımlı Müdahalelerin yapılacağı manej, maximum 800 m2 minimum 300 m2 olmalıdır. 800 m2 den daha büyük manejler ikiye veya üçe bölünerek çalışılabilir. Daha büyük manejde atların ve ekibin kontrolü ve güvenliğini sağlamak zorlaşacak, daha küçük bir manejde ise atların 4 zamanlı adeta yürüyüşleri ritmik olamayacaktır. Çalışmaların yapılacağı alanın güvenli olması için manejin zemini en az 5 cm, en fazla10 cm kalınlığında kum, çeltik ya da prosol ile kaplı olmalıdır. Atların otlama istekleri düşünülerek çim zemin kullanılmamalıdır.   Tesis içinde engelli ya da ihtiyaç sahibi bireyi, personel ve atı tehlikeye düşürecek, yapı, ya da yapı malzemeleri ve benzeri tüm tehlike oluşturacak unsurlar yer almamalıdır. Belirli aralıklarla zeminin taraktöryada benzeri ekipmanlar ile düzenlenebilmesi için uygun girişleri bulunmalıdır. Manej düzenli olarak sulanabilmelidir. Padok ve eğitim alanları en az 115 cm yükseklikte kırıldığında sivri uçlar bırakmayacak özellikte ve en az 3 cm kalınlığında ahşapla çevrelenmiş olmalıdır. Manej diktörtgen, kare ya da daire şeklinde olabilir ve dışarıdan atı korkutacak tüm etkenlerden arındırılmış olmalıdır.  Açık manejlerde drenaj zorunludur. At ve çekicilerin zorlanmadan ritmik bir şekilde yürüyebilmeleri için genel şartların sağlanması gerekir.

ğ)Terapi atlarının işi zordur, üzerinde engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireyi taşımak sabır, denge ve cesaret ister, terapi atlarının psikolojik olarak rahatlaması için tesiste at sayısı dikkate alınarak kum ya da çim zeminli uygun padokların bulunması, atların yaşam standartlarının en üst düzeyde olması şarttır. Dinlenme padokları her at için 12 m2 ‘den büyük olmamalıdır, gezinti padokları ise her at için en az 200 m2 olmalıdır. Sürü olarak salınacak atlar için küçük padoklar atların birbirlerini yaralama riski nedeniyle tercih edilmemeli ve geniş tutulmalıdır.

h)11) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin atlı faaliyetleri sırasında kendilerine refakat etmek amacıyla yanlarında gelen ailelerinin ve engelli bireylerin seanslar sırasında kullanacakları çevre şartlarından korunaklı bekleme alanları gibi sosyal tesis bulundurulması, WC lerin engellilere uygun standartlarda olması zorunludur. Tüm tesis içinde yürüme alanları ve zeminler engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin kullanımlarına uygun standartlarda olmak zorundadır.           

ı)At barınaklarında her at için belirlenmış en az 9 m2 alan yer almalıdır. Terapi Atları her bir at için söz konusu belirtilen en az alana uymak kaydıyla toplu olarak ya da her at için ayrı loca (box) şeklinde de oluşturulan tavlalarda barınmalıdırlar. Her loca (box)/tavla içinde yemlik mecburidir, otomatik suluk olmayan loca (box) /tavlalarda, içinde içi su dolu askılı kova kullanımı zorunludur. Tavla ile manej arası uzak olmamalıdır. Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (Duş), eyer odası mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.

i)Ot, sap, saman yem, talaş yada altlık malzemesi için  depo (kapalı veya yarı açık) bulundurulması  bir zorunluluktur. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.

j)Nalbanthane bölümü varsa kaymayan zemin, havalandırma ve aydınlatma olmalıdır.

 

Ek-4

Acil Durum Çalışma Planı

1-Tesiste çalışan tüm personele Acil Durum prosedürleri anlatılır ve uygulamalı çalışmalar ile personel hazırlanır.

2-Her uygulama ekibi içinde Acil durum yetkilisi belirlenir, kendisinin başına bir olumsuzluk gelmesi durumunda görev alacak ikici bir yetkili de belirlenerek tüm çalışanlar haberdar edilir.

3-Acil durum anında Acil durum yetkilisinin yapması gereken işlemler listelenir

            a) Üzerinde Acil durumun tanımının yapılacağı, ihtiyaç sahibinin adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, olay anı, yeri ve olayın kısaca tanımının yazılacağı Acil durum kartı atlı faaliyet süresince Acil Durum yetkililerinin yanında bulunur.

            b) Acil durum yetkilisi olayın hemen ardından tehlikenin sürüp sürmediğine karar verir ve gerekli önlemi alır.

            c) ihtiyaç sahibi olay sonrasında genel durumu kontrol edilinceye kadar ve gerek görülürse çağrılacak yardımın gelişine kadar yalnız bırakılmaz.

            ç) Acil durum yetkilisi ihtiyaç sahibinin güvenliğinin sağlanmasını, ihtiyaç sahibinin ilk yardıma ihtiyaç duyup duymadığı, bilincinin açık oluşu, mevcut pozisyonunu bozmamaya özen göstererek genel vücut kontrolünün yapılmasını organize eder.

            d) İhtiyaç sahibinin yaralandığı ya da sağlık desteğine ihtiyaç duyup duymadığına karar verir ve Tesis sorumlusuna her şartta bilgi verir ya da verilmesini sağlar.

            e) acil durumun gerçekleştiği zamanı dakika olarak acil durum kartına yazar.

            f) İhtiyaç sahibinin adı, soyadı, cinsiyeti, olayın gerçekleştiği zaman, olay yeri, kısaca olayın gerçekleşme süreci acil durum kartına yazılır.

            g) Acil durum yetkilisinin organize ettiği ve ihtiyaç sahibinin genel kontrolleri sonucu elde edilen verileri Acil durum kartında ihtiyaç sahibinin genel durumu için ayrılan kısma yazar.

4-Acil durum sonrası yapılacak işlemler

            a)Acil durum kartında yazılı olan, tesis yönetimi tarafından daha önceden belirlenen acil durum anında aranacak destek ve yardım ihtiyacını karşılayacak kişi, kurum ya da kuruluşlara olay ve ihtiyaç sahibinin genel durumu ile ilgili acil durum kartında yazılı olan bilgiler sırasıyla verilir,

            b)Acil durum yetkilisi ihtiyaç sahibinin çağrılan destek ve yardım ihtiyacını karşılayacak kişi, kurum ya da kuruluşun yetkililerini karşılar. Gelen kişilerin geliş saatini, gelen kişinin adını ve soyadını geldiği kurum ya da kuruluşun adını, ihtiyaç sahibinin yakını ise ad ve soyadını ileşitim telefonlarını acil durum kartı üzerinde belirtilen kısma yazar,

            c) İhtiyaç sahibinin teslimini yapar, Acil durum kartında yer alan kısmı imzalar ve tesis yöneticisine acil durum kartını teslim eder.

            ç) Tesis yöneticisi ihtiyaç sahibinin önceden belirttiği ihtiyaç ya da özel bir anda ulaşılması istenen yakınına acil durum kartında yazılan bilgiler ve ihtiyaç sahibinin son durumu ile ilgili bilgi verilir.